فراخوان جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج